KATARZYNA REMBARZ OBRONIŁA PRACĘ DOKTORSKĄ

Mgr inż. arch. Katarzyna Rembarz, żeglarka z AKM Gdańsk, armatorka jachtu morskiego,  Członek

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych  dnia 30.06.2020 obroniła  pracę doktorską na

Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Tekst pracy powinien znajdować się tu:  https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/prace-doktorskie1 (nie znalazłem).

W razie podobnych trudności odnalezienia należy zwrócić się o pomoc do Biura Wydziału Architektury PG,

mgr inż. arch. Joanna Kowalewska joanna.kowalewska@pg.edu.pl   

Praca uzyskała 2 pozytywne recenzje które  znajdziecie tu: https://arch.pg.edu.pl/rozprawy-przyjete-i-skierowane-do-obrony 

Tytuł doktora zostanie Katarzynie nadany formalnie po akceptacji Rady Wydziału Architektury PG.

SSI gratuluje.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

========================================================

OPIS ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Autor rozprawy doktorskiej: mgr inż. arch. Katarzyna Rembarz

Tytuł rozprawy doktorskiej w języku polskim: Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego

Tytuł rozprawy w języku angielskim: Yacht harbour as a part of coastal city public space Język rozprawy doktorskiej: polski Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. arch. Piotr Lorens Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku polski: front wodny, marina, miasto nadmorskie, port jachtowy, przestrzeń publiczna, przystań, transformacja frontu wodnego Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku angielskim: coastal city, public space, waterfront redevelopment, waterfront transformation, yacht harbour, yacht marina Streszczenie rozprawy w języku polskim: Rozprawa dotyczy zbadania i przedstawienia możliwości włączenia obiektów morskiego portu jachtowego w przestrzeń publiczną miasta, wykorzystania jego potencjału do jej kształtowania i rozwoju oraz sposobów wielofunkcyjnego zagospodarowania towarzyszącej mu infrastruktury. W celu opisania relacji między przestrzenią publiczną, a portem jachtowym przeanalizowano przekształcenia terenów nadwodnych w miastach portowych, zidentyfikowano procesy prowadzące do lokalizacji portów jachtowych w tych obszarach oraz przebadano najważniejsze, położone w granicach miast, morskie porty jachtowe z terenu objętego badaniami. Na podstawie zebranego materiału wskazano czynniki wpływające na formę przestrzenną, lokalizację oraz na charakter portu jachtowego i jego relację z przestrzenią publiczną. Na tej podstawie stworzono typologię portów jachtowych w zależności od ich umiejscowienia w strukturze frontu wodnego miasta nadmorskiego i pełnionych funkcji. Następnie, na podstawie szczegółowej analizy wybranych przypadków, określono cechy i potencjał portu jachtowego jako czynnika centrotwórczego oraz wskazano sposoby ich wykorzystania w procesie kreowania przestrzeni publicznej miast portowych, a także możliwości zastosowania rozwiązań wielofunkcyjnych w ich strukturze. Szczególną uwagę poświęcono morskim portom jachtowym w Polsce, przy których projektowaniu zauważono wiele nieprawidłowości

Komentarze
przestrzeń publiczna Mikołaj Frisch z dnia: 2020-07-13 15:10:00