TURYSTYKA WODNA PO 20 KWIETNIA 2020
Napływają do SSI wartkim, a szerokim strumieniem pytania dotyczące morskiego żeglowania. Tym problemem

zajmują się równolegle Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych oraz szczecińska Kancelaria Prawna – adwokata

 i żeglarza w jednej osobie – Patryka Zbroji. Nie mnie osadzać czy dmuchają zgodnie w jedną rurę. Nie znam się,

więc się nie mądrzę. Może pojawią się jakieś podnewsowe komentarze. Ale ten news dotyczy wodniaków śródlądowych.

Pisze Wojciech Skóra, osoba w temacie bardzo kompetentna, ale i On nie chce się denerwować.

.

.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

---------------------------------------

Witaj Szanowny Don Jorge,

Przesyłam Ci do wiadomo ci pismo jakie otrzymałem z MGMiS .

Na pewno zaciekawi wielu wodniaków odpowiedz w sprawie uprawiania turystyki wodnej od dnia 20.04.

Pozostawiam to bez jakiejkolwiek interpretacji, każdy wyczyta co będzie chciał . Ostateczna wykładnia i decyzja i tak będzie zależała od napotkanych organów kontrolnych ?? .

Sam nie będę  tego oficjalnie komentował  (denerwowa  się), nie chcę  też  ……………………………..

Ale mam też  zdecydowanie dobrą wiadomość , jeszcze nie ogłoszoną  ale ju  postanowioną. Do końca roku wszystkie jednostki turystyczne i  żegluga towarowa zostaną  zwolnione z opłat za  luzowanie. Może niewiele, ale to dobry krok na drodze do całkowitego zaprzestawia egzekwowania takich opłat od jednostek turystycznych (dochód jest niższy niż  koszty jego uzyskania). Walczę  o to już  od kilku lat, z marnym póki co skutkiem (na przeszkodzie ponoć  Dyrektywa Wodna) .

Pozdrawiam Ci  serdecznie,  życząc nie ustającego zdrówka

Wojtek

------------------------------------------------- 

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ

I ŻEGLUGI SRÓDLĄDOWEEJ                                                                                                                                        Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

 

DGWiZS.WSR.0210.1.2019.TK

Pan

Wojciech Skóra

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Szanowny Panie Dyrektorze ,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia br. Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i uprawiania turystyki wodnej w kontekście wprowadzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii poniżej przekazuję stanowisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i w życiu społecznym związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii uregulowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), dalej „rozporządzenie”.

W odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystką wodną rozporządzenie stanowi, że do odwołania zakazuje się działalności związanej ze sportem oraz działalności rozrywkowej i rekreacyjnej - ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0. Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej związane z turystyką wodną, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu rodzajowo lub poprzez odwołanie do właściwego nr PKD, uznaje się za dozwolone z zastrzeżeniem obowiązku zachowania wszystkich ogólnych ograniczeń, nakazów i zakazów wymienionych w rozporządzeniu.

Przepisy rozporządzania nie odnoszą się wprost do uprawiania turystyki wodnej przez osoby fizyczne. Regulacje obowiązujące od 20 kwietnia umożliwiają przemieszczanie się m.in. w celach rekreacyjnych z zachowaniem wymaganych rozporządzeniem środków bezpieczeństwa. Tym samym samo korzystanie z własnego sprzętu do uprawnia turystyki wodnej nie jest zabronione z zastrzeżeniem stosowania wszystkich ogólnych ograniczeń, nakazów i zakazów wymienionych w rozporządzeniu, w szczególności wymienionych w rozdziałach 5 i 8 rozporządzenia.

W kwestii związanej z możliwością czasowego wstrzymania poboru tzw. podatku „dennego”, z opcją jego całkowitego lub częściowego umorzenia uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Prezesa PGW Wody Polskie wprowadzona została możliwość zgłoszenia wniosków do regionalnych zarządów Wód Polskich o przesunięcie terminu płatności o 90 dni za dzierżawy gruntów pokrytych wodami. Zgodnie z regulacją po tym terminie będzie możliwość rozłożenia tych płatności na raty lub umorzenie. Powyższą pomoc stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wskazaną w przepisach rozporządzenia. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem internetowym: https://wody.gov.pl/aktualnosci/1018-wody-polskie-przygotowaly-wsparcie-dla-podmiotow-gospodarczych

Niniejsze stanowisko nie ma charakteru wiążącego dla organów właściwych w sprawie egzekwowania prawai  zostało wydana wyłącznie w oparciu o przedstawiony stan

Z poważaniem,

Anna Moskwa

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej

                                                                                        /podpisano kwalifikowanym

                                                                                          podpisem elektronicznym/

 

 

Komentarze
komentarz do newsa "Turystyka wodna po 20 kwietnia" Wojtek Bartoszyński z dnia: 2020-04-23 09:00:00